• O firmie

Informacje o sprzedającym

Firma nasza zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową narzędzi, elektronarzędzi, urządzeń spalinowych, wyposażenia warsztatowego, części i akcesorii. Bogaty asortyment i wiloletnie doświadczenie w branży pozwala nam profesjonalną obsługę.

 

PUNKT SPRZEDAŻY

CENTRUM NARZĘDZIOWE

MB Meganarzędzia

08-220 Sarnaki

ul. 3 Maja 16

woj. mazowieckie  

kom. +48 505563750

tel. (83) 34 33 765

e-mail: meganarzedzia@wp.pl

 

DANE DO PRZELEWU

MB Meganarzędzia

Rzewuszki 1

08-220 Sarnaki

mBank 51 1140 2004 0000 3002 7588 4711

 

DANE FAKTUROWE FIRMY 

MB MEGANARZĘDZIA MICHAŁ BOGDANIUK   

08-220 Sarnaki Rzewuszki 1 

NIP: 4960206286

Pozostałe informacje

Wysyłki realizowane są firmą kurierską GLS, DPD i Pocztą Polską. Po kliknięciu w link i wpisaniu nr przesyłki Możesz sprawdzić jej aktualny status  LINK

PRZEBIEG TRANSAKCJI

-Dokonanie zakupu - Kliknięcie przycisku KUP TERAZ

-Kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub wysyłacie formularz dostawy pocztą elektroniczną (prosimy o informację, czy wystawić fakturę VAT)

-W celu sprawnej realizacji transakcji prosimy o podawanie aktualnego numeru kontaktowego z Państwem

-Jeżeli jako formę płatności wybraliście Państwo PRZELEW, prosimy o wysłanie do nas potwierdzenia dokonania wpłaty, co znacznie przyspieszy realizację transakcji

-Jeśli zamówienie zostało złożone do godz. 12.45 przesyłka zostanie wysłana tego samego dnia (przesyłka powinna dotrzeć do Państwa następnego dnia roboczego)

-Wystawiacie nam Państwo komentarz

-Otrzymujecie Państwo komentarz zwrotny

Regulamin z dnia 23 kwietnia 2015

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu allegro;

Portal aukcyjny (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.allegro.pl - meganarzedziaXXL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w portalu aukcyjnym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy MB Meganarzędzia Michał Bogdaniuk meganarzedziaXXL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu aukcyjnego.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182 );

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

MB Meganarzędzia Michał Bogdaniuk  z siedzibą w Sarnakach 08-220. Rzewuszki 1, REGON: 361251194, NIP: 4960206286,

Sprzedający – MB Meganarzędzia Michał Bogdaniuk prowadząca sprzedaż aukcyjną zwana w dalszej części regulaminu meganarzedziaXXL

II. Postanowienia ogólne

2.1. portal aukcyjny dostępny pod adresem www.allegro.pl – meganarzedziaXXL , zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Portalem aukcyjnym, jest prowadzony przez MB Meganarzędzia Michał Bogdaniuk  z siedzibą w Sarnakach 08-220. Rzewuszki 1, REGON: 361251194, NIP: 4960206286,

2.2. Przedmiotem działalności portalu jest sprzedaż. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

2.3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Portalu aukcyjnego.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a meganarzedziaXXL

2.5. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

  

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem portalu należy wejść na aukcje www.allegro.pl - meganarzedziaXXL, dokonać wyboru towaru oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Zdjęcia na aukcjach mogą być zdjęciami wyłącznie poglądowymi i produkty mogą się różnić w rzeczywistości nieznacznie np. kolorem, sposobem zapakowania lub oznaczeniami widocznymi na zdjęciach.

3.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego z portalu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

-przedmiotu zamówienia,

-jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

-wybranej metody płatności,

-wybranego sposobu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z meganarzedziaXXL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

3.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia umowy” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Ceny i metody płatności

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami;

4.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

4.3. Ceny podane na aukcji dotyczą tylko oferty aukcji i są ważne tylko w ofercie aukcji.

4.4. W portalu aukcyjnym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

-przelewem na konto bankowe: mBank

51 1140 2004 0000 3002 7588 4711

-płatność on-line za pośrednictwem PayU

-płatność gotówką w kasie sklepu stacjonarnego – dotyczy wyłącznie Zamówień odbieranych osobiście w siedzibie MB Meganarzędzia

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

4.5. Za moment dokonania płatności uważa się:

-w przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto Sprzedającego,

V. Realizacja Zamówienia

5.1. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT lub Paragonem, która jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

5.2. Faktura VAT lub Paragon wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

  

VI. Dostawa Zamówienia

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłki realizowane są głównie firmą kurierską DPD, Poczta Polska.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

-dostawa Towaru przez firmę transportową pod wskazany w Zamówieniu adres lub

-odbiór osobisty z siedziby MB Meganarzędzia

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu.

6.4. meganarzedziaXXL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

VII. Odbiór Zamówienia

7.1. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.

7.2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

7.3. Podczas odbioru Zamówienia odbiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

XI. Ochrona danych osobowych

11.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez meganrzedziaXXL, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.2  Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez meganarzedziaXXL wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem.

11.3.  Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.